DİJİTAL İLETİŞİM DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

1. Derneğin Adı ve Merkezi

Derneğin Adı: Dijital İletişim Derneği dir. Derneğin merkezi Bülbül Mahallesi, Farabi Sokak, No:26 Beyoğlu, İstanbuldur. Şubesi açılmayacaktır.

2. Derneğin Amaç ve Hedefleri

Derneğin amaç ve hedefleri şunlardır;

a. Dijital İletişim Derneği, hızla değişen iletişim ve pazarlama altyapılarını ve toplumun dijital teknoloji ile beraber değişen sosyo-kültürel yapılarını anlamak, Türkiyede yer alan Dijital ekosistemin ve iletişimin hem pazarlama iletişimi, hem sosyal medya iletişimi alanında ihtiyaçlarını belirlemek, bu ihtiyaçlara etkin insan gücü, doğru yönetim ve sağlıklı bir dijital iletişim alt yapısı sağlamak misyonu ile, saygın üyelerden oluşan kar amacı gütmeyen bir kuruluştur.
b. Üye olan her kişinin dijital iletişim yetkinliklerini arttırmak, dernek üyeleri arasında bilgi ve tecrübe alışverişini sağlayabilecek alt yapıları arttırmak.
c. Dijital pazarlama iletişimi, dijital psikoloji, sosyoloji gibi alanlarda araştırmalar yayınlamak, bu araştırmaları başka kuruluş ve kişilerle işbirliği yolu ile geliştirmek, dijital iletişimin geliştirilmesine fayda sağlamak.
d. Yeni iletişim teknolojilerinin ve stratejilerinin, dijital iletişim metodolojilerinin detaylarını incelemek ve bu alanla ilgili kişi ve kurumlarla işbirliği yapmak.
e. Dijital medya iletişiminin ve metodolojilerinin standartlaşmasını sağlamak, yanlış uygulama ve yöntemlerin önüne geçmek, bu konuda toplumu bilgilendirmek.
f. Dijital iletişim ile ilgili seminer, konferans, buluşma gibi çeşitli toplantılar yolu ile üyeler ve toplumun ilgili kişileri arasında haberleşmeyi sağlamak, bu organizasyonları düzenlemek ve bu tür toplantılara katılmak.
g. Geleneksel mesleklerin dijitale entegre olmasını sağlamak, bu alanda mesleklerin dijital olarak gelişimine yardımcı olacak bilgilendirmeler sağlamak.
h. Dijital iletişim, sosyal medya iletişimi alanında kariyer yapmak isteyen insanları teşvik etmek, bilgilendirmeler yapmak, bu alanda sektöre kalifiye personel yetiştirilmesine yardımcı olmak, öğretim ve bilgilendirmeye yardımcı olmak, konu ile ilgili eğitimler ve toplantılar düzenlemek.
i. Üyelerine sunmak üzere, dijital iletişim araçları üretmek, bu alanda faaliyet gösteren kuruluşlarla işbirliği yapmak.
j. Toplumun dijital haberleşme, iletişim, internet kullanımı ile ilgili araştırmalar yapmak ve anketler düzenlemek.
k. Dijital ekosistem minvalinde sosyolojik ve psikolojik araştırmalar yapmak, bu araştırmaları kamu ile paylaşmak ve bilinçli internet kullanımını teşvik etmek.
l. Dijital sektöre iş yapan bütün kuruluşları mesleki sorunlar dolayısı ile bir araya getirip sorunlara çözümler üretilmesini sağlamak.
m. Dijital alanda dergi, kitap, video ve benzeri eserler üretmek, eser satın almak ve bu eserleri arşivlemek.
n. Taşınmaz mal satın almak, satmak ve bağış kabul etmek.
o. Dernek içi görev ve görevlilerin yetki ve sorumluluk alanlarının belirginleştirilmesi, Dernek içi çalışma komisyonlarının kurulması, üyeler arasındaki iletişim disiplinin sağlanması, gelir ve giderlerin düzenlenmesi, eğitimlerin düzenlenmesi, uygulamaların ve hazırlanan yazılımların en iyi şekilde yapılması gibi işlerde dernek Genel Kurul kararından geçmek şartıyla yönetmelik ve yönergeler hazırlar.
p. Dijital iletişim başta olmak üzere, Dijitalleşme ile ilgili her konuda faaliyette bulunmayı amaçlayan kurulmuş ve kurulacak olan vakıf ve derneklere STK ve topluluklara katılabilir. Bu çalışmalar için yapılacak giderleri ve ödentileri dernek fonundan karşılar.
q. Diğer dernek, vakıf, STK, topluluk ve kuruluşlarla işbirliği yapabilir.
r. Derneğin amacı ile ilgili bulunan dernek, sendika, vasıf vb. her türlü kuruluşla ortak bir platform oluşturabilir.
s. Platformun giderlerine katılabilir, giderlerini üstlenebilir, diğer platform üyeleri ile karşılıklı maddi yardımlaşmada bulunabilir. Platform faaliyetleri ile ilgili olarak üçüncü kişilerden gelir ya da bağış sağlayabilir.
t. Dernek, Dernekler Kanunu’nun 5., 10. ve 21. maddelerine uygun olarak çalışma alanı ile ilgili yurtdışındaki dernek, birlik vb. kuruluşlara katılabilir. Onlarla ortak faaliyette bulunabilir. Yurtdışında temsilcilik, şube açabilir, üyesi ya da ilişkisi olduğu bu kuruluşlarla karşılıklı maddi yardımlaşmada bulunabilir.
u. Derneğin amacı ile ilgili bulunan diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla veya şirketlerle ortak bir amacı gerçekleştirmek üzere Yönetim Kurulu kararı ile Türk Ticaret Kanunu, Borçlar Kanunu hükümleri ve ilgili diğer mevzuat uyarınca adi şirket veya ticaret şirketi veya iktisadi işletme, iktisadi teşekkül kurabilir, kurulmuş şirketlere iştirak edebilir, kurduğu veya iştirak ettiği şirketlerden, işletme veya teşekküllerden Dernekler Kanunu, Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak ayrılabilir veya söz konusu şirket, işletme veya teşekkülleri sonlandırabilir.

3. Derneğin Faaliyet Alanı

Dernek, sosyal alanda yurt içinde ve yurt dışında faaliyet gösterir.

4. Derneğin Kurucu Üyeleri

Haydar Özkömürcü

Onur Durmuşoğlu

Mertcan Ermiş

Hamza Şamlıoğlu

Çağla Tanrıverdi Kömür

Veli Bahçeci

Buket Başol

Arda Mendeş

Kılınç Orhan Erdemir

5. Derneğe Üye Olma, Üyelikten Çıkma ve Çıkarılma
a. Dernekler Kanunu ve Türk Medeni Kanununun ilgili maddelerinde ki gerekli nitelikleri taşıyan, derneğin amaçlarını ve tüzüğünübenimseyen ve aşağıda belirtilen diğer şartları taşıyan gerçek ve tüzel kişiler derneğe üyelik başvurusunda bulunabilir. Ancak, yabancı gerçek kişilerin üye olabilmesi için Türkiyede yerleşme hakkına sahip olması da gerekir. Onursal üyelik için bu koşul aranmaz.
b. Dernek başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.
c. Derneğin asıl üyeleri, derneğin kurucuları ile müracaatları üzerine yönetim kurulunca üyeliğe kabul edilen kişilerdir.
d. Derneğe maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağlamış bulunanlar yönetim kurulu kararı ile onursal üye olarak kabul edilebilir.

Üyelikten Çıkma

e. Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir.
f. Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.

Üyelikten Çıkarılma

g. Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller.

1-Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak,

    2-Verilen görevlerden sürekli kaçınmak,

    3-Yazılı ikazlara rağmen üyelik aidatını altı ay içinde ödememek,

    4-Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak.

    5-Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak,

h. Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılır.
i. Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve dernek malvarlığında hak iddia edemez.

6. Dernek Organları

Derneğin organları aşağıda belirtilmiştir,

1-Genel Kurul

2-Yönetim Kurulu

3-Denetim Kurulu

Genel kurul, derneğin en yetkili karar organı olup; derneğe kayıtlı üyelerden oluşur. Genel kurul;

1- Bu tüzükte belli edilen zamanda olağan,

2- Yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veyadernek üyelerinden beşte birinin yazılı başvurusu üzerine, yönetim kurulunca olağanüstü toplantıya çağrılır. Yönetim kurulu, genel kurulu toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh hakimi, üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmaklagörevlendirir. Olağan Genel Kurul 3 yılda bir Haziran ayı içerisinde, yönetim kurulunca belirlenecek gün, yer ve saatte toplanır.

7.1. Genel Kurulun Oy Kullanma ve Karar Alma Usul ve Şekilleri

a. Genel Kurulda, aksine karar alınmamışsa, oylamalar açık olarak yapılır. Açık oylamada,  Genel Kurul Başkanı’nın belirteceği yöntem uygulanır.

b. Gizli oylama yapılacak olması durumunda ise, toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş kağıtlar veya oy pusulaları üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılır ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak sonuç belirlenir.

c. Genel Kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Şu kadar ki, tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir.

7.2. Genel Kurulun Görev ve Yetkileri

a. Dernek organlarının seçilmesi, dernek tüzüğünün değiştirilmesi, yönetim ve denetim kurulları raporlarının görüşülmesi ve yönetim kurulunun ibrası, Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi, Dernek için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi, Yönetim kurulunca dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yöneltmelikleri inceleyip aynen veya değiştirilerek onaylanması, Dernek yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarının tespit edilmesi, Derneğin uluslararası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması, Derneğin vakıf kurması, Derneğin fesih edilmesi, Yönetim kurulunun diğer önerilerinin incelenip karara bağlanması, Mevzuatta genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerinyerine getirilmesidir.

b. Genel kurul, derneğin diğer organlarını denetler ve onları haklı sebeplerle her zaman görevden alabilir.

c. Genel kurul, üyeliğe kabul ve üyelikten çıkarma hakkında son kararı verir. Derneğin en yetkili organı olarak derneğin diğer bir organına verilmemiş olan işleri görür ve yetkileri kullanır.

7.3. Yönetim Kurulunun Teşkili, Görev  ve Yetkileri

a. Yönetim kurulu, 7 asıl ve 7 yedek üye olarak genel kurulca seçilir.

b. Yönetim kurulu, seçimden sonraki ilk toplantısında bir kararla görev bölüşümü yaparak başkan, başkan yardımcısı, sekreter, sayman ve üyeyibelirler.

c. Yönetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.  

7.4. Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

a. Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek, Gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak, Derneğin çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak genel kurul onayına sunmak, Genel kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek, Gerekli görülen yerlerde temsilcilik açılmasını sağlamak, Genel kurulda alınan kararları uygulamak, Her faaliyet yılı sonunda derneğin işletme hesabı tablosu veya bilanço ve gelir tablosu ile yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek,  toplandığında genel kurula sunmak, bütçenin uygulanmasını sağlamak, Derneğe üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek, Derneğin amacını gerçekleştirmek için her çeşit kararı almak ve uygulamak, Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak,

7.5. Denetim Kurulunun Teşkili, Görev ve Yetkileri

a. Denetim kurulu, 3 asıl ve 3 yedek üye olarak genel kurulca seçilir.

b. Denetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

7.6. Denetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

a. Denetim kurulu; derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.

b. Denetim kurulu, gerektiğinde genel kurulun toplantıya çağrılmasınıisteyebilir.

8. Derneğin Gelir Kaynakları

Derneğin gelir kaynakları aşağıda sayılmıştır.

1- Üye Aidatı: Üyelerden giriş ödentisi olarak 100 TL, aylık olarak 50 TL aidat alınır. Bu miktarları artırmaya veya eksiltmeye genel kurul yetkilidir.

2- Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile derneğe yaptıkları bağış ve yardımlar.

3- Dernek tarafından tertiplenen çay ve yemekli toplantı, gezi ve eğlence, temsil, konser, spor yarışması ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler,

4- Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler,

5- Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar.

6- Derneğin, amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar.

7- Diğer gelirler.

9. Derneğin Defter Tutma Esas ve Usulleri ve Tutulacak Defterler

v. Dernekte, işletme hesabı esasına göre defter tutulur. Ancak, yıllık brüt gelirin Dernekler Yönetmeliğinin 31. Maddesinde belirtilen haddi aşması durumunda takip eden hesap döneminden başlayarak bilanço esasına göre defter tutulur.
w. Derneğin defter ve kayıtları Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esasa uygun olarak tutulur.
x. İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar şu şekildedir; 1- Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır. 2- Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir. 3- Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır. 4- İşletme Hesabı Defteri: Dernek adınaalınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir. 5- Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edelerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir. 6- Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.
y. Defterlerin Tasdiki: Dernekte, tutulması zorunlu olan defterler (Büyük Defter hariç), kullanmaya başlamadan önce il dernekler müdürlüğüne veya notere tasdik ettirilir. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz. Ancak, bilanço esasına göre tutulan Yevmiye Defterinin kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, her yıl yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur.
z. Gelir Tablosu ve Bilanço Düzenlenmesi: İşletme hesabı esasına göre kayıt tutulması durumunda yıl sonlarında (31 Aralık) (Dernekler Yönetmeliği EK-16da belirtilen) “İşletme Hesabı Tablosudüzenlenir. Bilanço esasına göre defter tutulması durumunda ise, yıl sonlarında (31 Aralık), Maliye Bakanlığınca yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerini esas alarak bilanço ve gelir tablosu düzenlenir.

10. Derneğin Gelir ve Gider İşlemleri

10.1. Gelir ve gider belgeleri,

a. Dernek gelirleri, (Dernekler Yönetmeliği EK- 17de örneği bulunan) Alındı Belgesiile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.

b. Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak derneğin, Gelir Vergisi Kanununun94’üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için (Dernekler Yönetmeliği EK-13te örneği buluna) Gider Makbuzuveya Banka Dekontugibi belgeler harcama belgesi olarak kullanılır.

c. Dernek tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri (Dernekler Yönetmeliği EK-14te örneği bulunan) Ayni Yardım Teslim Belgesiile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise (Dernekler Yönetmeliği EK-15te örneği bulunan) Ayni Bağış Alındı Belgesiile kabul edilir.

d. Bu belgeler; Ek-13, Ek-14 ve Ek-15te gösterilen biçim ve ebatta, müteselsil seri ve sıra numarası taşıyan, kendinden karbonlu elli asıl ve elli koçan yaprağından meydana gelen ciltler veya elektronik sistemler ve yazı makineleri aracılığıyla yazdırılacak form veya sürekli form şeklinde bastırılır. Form veya sürekli form şeklinde bastırılacak belgelerin, belirtilen nitelikte olması zorunludur.

10.1.1. Alındı Belgeleri

a. Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanılacak Alındı Belgeleri(Dernekler Yönetmeliği EK- 17de gösterilen biçim ve ebatta) yönetim kurulu kararıyla, matbaaya bastırılır.

b. Alındı belgelerinin bastırılması ve kontrolü, matbaadan teslim alınması, deftere kaydedilmesi, eski ve yeni saymanlar arasında devir teslimi ve alındı belgesi ile dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler tarafından bu alındı belgelerinin kullanımına ve toplanılan gelirlerin teslimine ilişkin hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

10.1.2. Yetki Belgesi

aa. Yönetim kurulu asıl üyeleri hariç, dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, yönetim kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden (Dernekler Yönetmeliği Ek-19da yer alan) Yetki Belgesidernek tarafından iki nüsha olarak düzenlenerek, dernek yönetim kurulu başkanınca onaylanır. Yönetim kurulu asıl üyeleri yetki belgesi olmadan gelir tahsil edebilir.
ab. Yetki belgelerinin süresi yönetim kurulu tarafından en çok bir yıl olarak belirlenir. Süresi biten yetki belgeleri birinci fıkraya göre yenilenir. Yetki belgesinin süresinin bitmesi veya adına yetki belgesi düzenlenen kişinin görevinden ayrılması, ölümü, işine veya görevineson verilmesi gibi hallerde, verilmiş olan yetki belgelerinin dernek yönetim kuruluna bir hafta içinde teslimi zorunludur. Ayrıca, gelir toplama yetkisi yönetim kurulu kararı ile her zaman iptal edilebilir.

10.2. Gelir Gider Belgelerinin Saklama Süresi

ac. Defterler hariç olmak üzere, dernek tarafından kullanılan alındı belgeleri, harcama belgeleri ve diğer belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak 5 yıl süreyle saklanır.

10.3. Bildirimler

10.3.1. Genel Kurul Sonuç Bildirimi

ad. Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde, yönetim ve denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren (Dernekler Yönetmeliği Ek-3te yer alan) Genel Kurul Sonuç Bildirimi mülki idare amirliğine verilir.
ae. b. Genel kurul toplantısında tüzük değişikliği yapılması halinde; genel kurul toplantı tutanağı, tüzüğün değişen maddelerinin eski ve yeni şekli, her sayfası yönetim kurulu üyelerinin salt çoğunluğuncaimzalanmış dernek tüzüğünün son şekli, bu fıkrada belirtilen süre içinde ve bir yazı ekinde mülki idare amirliğine verilir.

10.3.2. Taşınmazlar Bildirilmesi

Derneğin edindiği taşınmazlar tapuya tescilinden itibaren otuz gün içinde (Dernekler Yönetmeliği EK-26da sunulan) Taşınmaz Mal Bildiriminidoldurmak suretiyle mülki idare amirliğine bildirilir.

10.3.3. Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi

Dernek tarafından, yurtdışından yardım alınacak olması durumunda yardım alınmadan önce (Dernekler Yönetmeliği EK-4te belirtilen) Yurtdışından Yardım Alma Bildirimidoldurup mülki idare amirliğine bildirimde bulunulur.

Nakdi yardımların bankalar aracılığıyla alınması ve kullanılmadan önce bildirim şartının yerine getirilmesi zorunludur.

10.3.4. Değişikliklerin Bildirilmesi

af. Derneğin yerleşim yerinde meydana gelen değişiklik (Dernekler Yönetmeliği EK-24te belirtilen) Yerleşim Yeri Değişiklik Bildirimi; genel kurul toplantısı dışında dernek organlarında meydana gelen değişiklikler (Dernekler Yönetmeliği EK-25te belirtilen) Dernek Organlarındaki Değişiklik Bildirimidoldurulmak suretiyle, değişikliği izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine bildirilir.
ag. Dernek tüzüğünde yapılan değişiklikler de tüzük değişikliğinin yapıldığı genel kurul toplantısını izleyen otuz gün içinde, genel kurul sonuç bildirimi ekinde mülki idare amirliğine bildirilir.

11. Derneğin İç Denetimi

ah. Dernekte genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.
ai. Denetim kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel kurul veya yönetim kurulu, gerek görülenhallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.

11.1. Derneğin Borçlanma Usulleri

aj. Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanmayapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

11.2. Dernek Tüzüğünü Değiştirme

ak. Tüzük değişikliği genel kurul kararı ile yapılabilir.
al. Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.
am. Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.

11.3. Derneğin Feshi ve Mal Varlığının Tasfiye Şekli

an. Genel kurul, her zaman derneğin feshine karar verebilir.
ao. Genel kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.
ap. Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğutoplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.

11.3.1. Tasfiye İşlemleri

aq. Genel kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında Tasfiye Halinde Dijital İletişim Derneğiibaresi kullanılır.
ar. Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemeleri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm  para,  mal ve hakları, genel kurulda belirlenen yere devredilir. Genel kurulda, devredilecek yer belirlenmemişse derneğin bulunduğu ildeki amacına en yakın ve fesih edildiği tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devredilir.
as. Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.
at. Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.
au. Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.

11.4. Hüküm Eksikliği

av. Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu Kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliğive ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.
aw. Geçici Madde 1- İlk genel kurulda dernek organları oluşturulana kadar, derneği temsil edecek ve dernekle ilgili iş ve işlemleri yürütecek olan geçici yönetim kurulu üyeleri aşağıda belirtilmiştir.

Bu tüzük 11 (Onbir ) madde ve 1 (Bir) geçici maddeden ibarettir.